×
E-ticaretDijital PazarlamaE-ticaret DanışmanıHakkımdaİletişim

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanıyoruz.
İNCELE TAMAM

kategorisindeki tüm içerikler ve daha fazlası;

Hakkımda

Hakkımda içeriği.

Erdal VURAN 2024-01-27

Kişisel Verilerin Korunması

Gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:


Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,


Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,


Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Alışveriş sitemizin müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında "veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.


2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler;


Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,


Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,


Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi


Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi


Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,


Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,


Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,

Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,


Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metnin’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.


3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Alışveriş sitemiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.


4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.


Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.


Alışveriş Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.


5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri Alışveriş Sitemiz Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Alışveriş sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.


İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Erdal VURAN 2022-07-31

Çerez Politikamız

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Erdal VURAN (“ERDAL VURAN” veya “Şirket” olarak anılacaktır)

 web sitelerimiz (“erdalvuran.com.tr”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz

benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak

anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler,

pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.


Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak

üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.


İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve

piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel

verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda

hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere

açıklamak istiyoruz.


ERDAL VURAN  olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir,

bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler

ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme

hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik

sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük

kazanacaktır. 


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla

elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak

toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme

şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da

işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

ERDAL VURAN olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen

amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ERDAL VURAN, hizmet

alınan ajanslar, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

ERDAL VURAN olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler

vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:


Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak.

Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret

edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya

da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.


Site’nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,


Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi

alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.


Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve

uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü

parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin

Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter

hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.


Çerez
Açıklama
Facebook
https://www.facebook.com/policy/cookies/


Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere

verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en

çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri

tespit edebiliyoruz.

Çerez
Açıklama
Google Analytics
 https://policies.google.com/privacy?hl=tr


Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler

kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım

yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı,

eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp

faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.


ÇerezAçıklama
Google AdWords 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=tr
Doubleclick
 https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=tr


Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için

esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek

olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen

çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki

gibidir: 


Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin

tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı

sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür.

Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri

sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih

etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.


Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya

https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin

tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması

gerekebilecektir.


Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.


Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.


Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online

Choices üzerinden yönetilebilir.


Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü

kullanılabilir.


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına

sahipsiniz.


Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

* kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

* yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

* işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.Erdal VURAN 2024-01-28